Aanstelling nieuwe voorzitter, bestuurslid algemene zaken en het nieuwe vrijwilligersbeleid (o.a. verplichte vrijwilligerstaken) voor actieve leden.

Uitnodiging voor een Extra Ledenvergadering, welke is vastgesteld op vrijdag 06 april 2018, in het clubgebouw van v.v. De Alblas. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Bestuursverkiezing:

  • Het bestuur stelt voor de heer Cees Kortleve te benoemen tot voorzitter
  • Het bestuur stelt voor de heer Peter Wemmers te benoemen tot bestuurslid Algemene Zaken.
  • Marinka Heijkoop gaat zich in het bestuur naast Dameszaken bezig houden met Vrijwilligerszaken.

Verder zijn er diverse functies vacant. Te denken valt o.a. aan Onderhoud en Kantinezaken.

Het bestuur heeft hier nog geen kandidaat/kandidaten voor kunnen vinden.

  • Tegenkandidaten en kandidaten voor de vacante bestuurszetels
    kunnen tot 7 dagen voor de vergadering schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de secretaris.

4. Vrijwilligersbeleid:

Voorstel Vanzelfsprekende dienstverlening

Een vereniging wordt gedragen door vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet bestaan. Alle vrijwilligers samen werken aan het versterken van VV de Alblas, gericht op een optimale bloei en verenigingssfeer. Leden moeten het gevoel hebben dat de vereniging van de leden is. Het gevoel dat ze bij de club betrokken worden, dat ze zelf een beetje “eigenaar” zijn van de club.

Terugkijkend op afgelopen seizoenen, is te zien dat dit verenigingsgevoel en de verantwoordelijkheid voor het meedraaien in de club afneemt. Dit is onder andere te merken aan de toename van het aantal niet ingevulde vrijwilligerstaken. Het blijkt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die zich willen inzetten voor de club. Dit maakt dat er meer druk komt op de huidige vrijwilligers die zich geroepen voelen om deze gaten te vullen.

Daarnaast heeft het financiële gevolgen voor de club omdat bijvoorbeeld de keuken dicht gaat bij niet ingevulde diensten of de bar op doordeweekse dagen gesloten is.

De vanzelfsprekendheid dat de kantine open is of elk team een trainer tot zijn beschikking heeft, is aanwezig bij de leden, alsook het verenigingsgevoel. De feiten wijzen helaas anders uit, daar veel gaten vallen in de planning voor de vrijwilligerstaken.

Dit maakt dat wij als bestuur van mening zijn dat de huidige aanpak voor het werven van vrijwilligers niet afdoende is met het oog op de toekomst. Wij stellen daarom voor om de vanzelfsprekendheid van het functioneren van de vereniging te vertalen naar de vanzelfsprekendheid in verlenen van vrijwilligerswerk. Dit houdt in dat wij als vereniging het vrijwilligerswerk als vanzelfsprekend gaan zien en elk lid (uitgezonderd rustende leden) een bepaald aantal vrijwilligerstaken moet vervullen per seizoen. Zij zullen in de gelegenheid gesteld worden om voorkeur aan te geven voor diensten die zij willen draaien. Het zal alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk zijn om deze diensten af te kopen. Bij het niet vervullen van de toebedeelde taak, zal het desbetreffende lid dan een boete krijgen. De inkomsten afkomstig van afbetalingen of boetes zal op een aparte post komen op de balans waarmee taken die niet ingevuld worden door vrijwilligers in nijpende situaties uitbesteed kunnen worden. In de ledenvergadering zal verder inhoudelijk worden ingegaan op dit voorstel voor een nieuw vrijwilligersbeleid

5. Rondvraag

6. Sluiting